luni, 21 septembrie 2015

Pocăinţă şi îndreptare

„Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine” (Psalmi 50, 12)Încă de la început trebuie să remarcăm, din păcate, uşurătatea cu care folosim de obicei cuvântul „pocăinţă”; aceasta denotă faptul că nu este înţeles cum se cuvine, deci nici aprofundat prin trăire aşa cum ar trebui, - pentru că de fapt acest cuvânt cuprinde în sine cheia întâlnirii cu Dumnezeu. Când auzim spunându-se despre cineva că „s-a pocăit” sau că „prin pocăinţă a dobândit mântuirea”, - înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât că a fost iertat de Dumnezeu.

Pocăinţa este acea stare de a fi în care omul se regăseşte pe sine, redobândindu-şi adevărata valoare spirituală sufletească. Pilde de pocăinţă în toată puterea cuvântului regăsim presărate peste tot în mulţimea de „Paterice” precum şi în „Vieţile Sfinţilor”, din care putem descoperi faptul că rădăcina acestei stări este legată de dialogul tainic dintre sufletul omului şi Duhul Lui Dumnezeu ascuns în lacrimă şi în tăcere; tocmai de aceea primul semn al îndreptării omului îl dă curgerea „lacrimilor de pocăinţă” care uşurează conştiinţa, liniştesc sufletul şi spală păcatele. De altfel, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Ioan Scărarul și întreaga tradiţie filocalică accentuează faptul că liniștea de nezdruncinat și netulburat a fiinţei umane apare după primirea de către Dumnezeu a pocăinţei noastre celei adevărate. Pentru a putea percepe starea de păcătoşenie trebuie înţeles cât de adânc îşi înfige păcatul rădăcinile în sufletul nostru.

Păcatul sau „jugul sufletului” (numit astfel pentru că aruncă lanţuri grele asupra sufletului pe care îl încătuşează prin patimi) reprezintă acea cădere la mare adâncime care rezultă în distrugere spirituală şi despărţire de Dumnezeu. Când ai plecat de la Dumnezeu ai pierdut Duhul Sfânt. Iar odată părăsit sau lepădat de Dumnezeu devii un om ca şi inexistent, nu mai ai cale, sens şi rost în viaţă. În acest sens regăsim în Sfânta Scriptură cuvânt întrebarea: „Ce va da omul în schimb pentru sufletul său ? Ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde ?” (Matei 16, 26); altfel spus, chiar dacă ai câştiga toată lumea dar sufletul l-ai pierde, de fapt nimic n-ai câştigat. Aceasta pentru că păcatul (nimic altceva decât lucrarea, sub inspiraţie demonică, a faptelor scoase - prin „porunca iubirii” – în afara Legii) se înrădăcinează în om precum rădăcinile unei plante se înfig adânc în pământ.

În multe din scrierile sale, Sfântul Nicodim Aghioritul se referă la cele 12 trepte sau etape ale păcătuirii, pe care omul, în cursul acestui adevărat „război nevăzut” pe care diavolul îl ridică pentru a-l subjuga pe veci, le parcurge nu silit sau forţat prin vreo constrângere oarecare ci din propia sa liberă voire. Spune în Psalmii lui David: „Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine” (Psalmi 50, 12); şi iarăşi „Duhul Tău bun să mă povăţuiască... ” (Psalmi 142, 10). Aici este primul semn că omul nu doreşte îndepărtarea sa de la calea cea dreaptă a Adevărului Dumnezeiesc. După cum cel dintâi semn al încolţirii păcatului în om este săvârşirea faptei bune la vedere, din mândrie – adică pentru slava omenească de a fi lăudat de alţii.

În treaptele a doua, a treia şi a patra ale păcatului, omul trece prin dorinţa de a-şi imagina păcatul, de a se îndulci de el prin închipuire, de a-i da formă şi motivaţie şi în final, pentru a afla prilejul de a păcătui. Acesta este prima formă de păcătuire, în care păcătosul se străduieşte cu orice preţ să-şi îndeplinească dorinţa păcătoasă din minte.

În treaptele a cincea, a şasea şi a şaptea ale păcătuirii, omul deja a săvârşit păcatul cu fapta şi-a văzut pofta împlinită, iar păcătuind, îşi adoarme conştiinţa, se obişnuieşte cu păcatul, crezându-l o necesitate a firii, o stare de normalitate, un lucru firesc.

În treaptele a opta şi a noua, păcătosul a început să se lupte în fire cu păcatul care se transformă în obişnuinţă – o „ a doua natură” numită „luptă în fire cu păcatul” iar în cele din urmă - patima: această stare a facut din om rob. Şi iarăşi Sfânta Scriptură spune: „adevărul vă va face liberi” (Ioan 8,32 ) iar păcatul te face rob - (Ioan 8, 34).

În treaptele a zecea, a unsprezecea şi a douăsprezecea, bietul om ajunge la nemulţumirea de sine. Începe să-l urmărească deznădejdea şi în loc de pocăinţă păcătosul nu mai luptă cu viaţa, cu neputinţele, cu păcatele, ci distrus sufleteşte, ajunge la deznădejde, calea şi plasa diavolului în care se adună toate sufletele care nu au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Ajunşi în această stare oamenii devin slugile diavolului pentru că aici începe urgia sufletească; în loc să alerge la Dumnezeu, la rugăciune, la pocăinţă, la îndreptare, ei decad pe ultima treaptă a păcatului - sinuciderea. Abia acum satana se simte cel mai mulţumit pentru că sufletele câştigate prin sinucidere nu mai pot fi răscumpărate de Biserică prin Slujbele ei, şi de aceea astfel de suflete rămân pe veci ale diavolului.

Din păcate, în ultima vreme, datorită înmulţirii greutăţilor şi necazurilor, tot mai mulţi oameni - fie din mândrie, fie din înalta părere de sine, fie dintr-o aşa-zisă „demnitate” aleg să comită suicid în loc să alerge la Dumnezeu prin pocăinţă. În această situaţie, societatea modernă şi contemporană a recurs la artificii ştiinţifice, înlocuind rolul suprem şi inegalabil al preotului duhovnic prin serviciile „psihologului" – „omul care discută despre suflet”; dar a discuta şi analiza e una, a vindeca e cu totul alta. Preotul spală sufletul, îl dezleagă, îl îmbăiază în Duhul Sfânt şi îl pecetluieşte în numele Sfintei Treimi: „Spăla-mă-vei şi mai alb decât zăpada mă vei albi” (Psalmul 50). Psihologul analizează, trage concluzii, recomandă remedii- surogate (un tratament, un exerciţiu al minţii etc); dar nu va putea înţelege niciodată că puterea pocăinţei este singura cale de a-L regăsi pe Dumnezeu, cărarea spre îndreptare şi mântuire. De altfel, psihoterapia este o speculaţie cu multe ramuri și școli care, pe aceeași temă dată, se contrazic, dovadă că înafara Revelaţiei nu poate fi adevăr Absolut. „Sculându-mă şi mă voi duce la Tatăl meu şi îi voi spune: Tată am greşit la cer şi înaintea ta” (Luca 15, 18), - dar aceasta bineînţeles, nu după sinucidere, ci înainte de a gândi la aşa ceva – prin cercetarea conştiinţei: „Venindu-şi în sine a zis: câţi argaţi ai Tatălui meu mănâncă pâine iar eu aici pier de foame !” (Luca 15) Aşadar: „ căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă.” (Matei 6, 33)

Părintele Calistrat
Mănăstirea Vlădiceni

sâmbătă, 5 septembrie 2015

Cine este aproapele meu?

„ ca toţi să fie una” (Ioan 17, 31)
Crucea Mântuitorului Iisus Hristos, Altarul Jertfei Supreme a creştinătăţii universale, a fost o cruce a iubirii, a dragostei prin care Dumnezeu S-a dăruit lumii spre sfântă mâncare şi sfântă băutură, Trup şi Sânge Dumnezeiesc: ”Luaţi mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi; beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, Care pentru voi şi pentru mulţi se varsă!” (Marcu 14, 22). Biruinţa asupra întunericului, a morţii, a răului, a diavolului, a fost biruinţă unică, supremă, desăvârşită - prin călcarea morţii atee (venită asupra lui Adam prin păcatul neascultării) cu o moarte a dragostei, a iubirii supreme. Astfel că toţi cei ce cred în Iisus Hristos au nădejdea învierii şi a vieţii veşnice prin actualizarea neîncetată (în Sfintele Altare) a Jertfei Lui Iisus întru Potirul euharistic: „Aceasta să faceţi spre pomenirea mea.” (Luca 22, 19) Numai că aceasta implică iubirea între oameni şi intercomunicarea lor în Numele Legii Lui Iisus,- iubirea.

Un învăţător de lege a întrebat: „şi cine este aproapele meu?” (Luca 10, 29) Dar Legea spune: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău (aşa cum te iubeşti) pe tine însuţi” (Luca 10, 27); cu alte cuvinte, dacă ne iubim pe noi înşine în aşa fel încât să ne dorim mântuirea, atunci modelăm inima spre dorinţa iubirii curate de aproapele, indiferent cine ar fi acesta: „un om oarecare a căzut între tâlhari” (Luca 10, 30).De aici deducem că „aproapele” este privit generic, nu are un nume propriu căruia să i se atribuie vreo valoare sufletească aparte, care să-l urce sau să-l coboare pe scara valorilor; este un simplu om - cu bune, cu rele, cu calităţi şi defecte, dar doritor de a fi iubit şi ajutat să se mântuiască: „Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea ? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac !” (Luca 6, 33); „să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta !”(Matei 6, 3)ca să ai plată de la Dumnezeu; dacă iei plată de la oameni ai pierdut plata de la Domnul, luând laude pe pământ. Să nu uităm nici cuvântul evanghelic - „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6, 31).Şi tot Mântuitorul Iisus Hristos oferă modelul adevăratei legături dintre semeni necunoscuţi unul celuilalt pe principiul iubirii aproapelui: „un om oarecare” (Luca 10, 30) şi un samarinean (de alt neam decât neamul iudeilor) se întâlnesc pe calea vieţii, întâmplarea făcând viabilă porunca iubirii dumnezeieşti - pe când levitul şi preotul privesc nepăsători şi trec pe alături. Constatarea este simplă: e foarte posibil ca unii buni cunoscători ai Legii, ca şi teoreticenii în ale Teologiei să dezvolte un discurs - expozeu plin de cuvinte calde şi mângâietoare, numai că faptele care să susţină, să adeverească şi să pecetluiască cuvintele rostite - nu există !; vorba proverbului duhovnicesc: „Vorba sună, fapta tună!”(Arhimandritul Iachint Unciuleac, Mănăstirea Putna). De aceea problema aproapelui la ortodocşi este un subiect delicat din punct de vedere sufletesc ca şi al manifestării social-morale, spirituale în societate. Ura nu stă la baza preceptului iubirii; nu poţi iubi urând, nu poţi iubi zavistuind, nu poţi iubi denigrând, nu poţi iubi făcând rău altora, nu poţi iubi răpind pacea şi liniştea semenilor tăi din egoism sau din incapacitatea de a înţelege că darurile sunt împărţite. Oamenii geniali sau talentaţi sunt străbătuţi de darul Sfântului Duh, sunt vase alese ale harului dumnezeiesc, primitori ai harismelor: „Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.” (Ioan 3, 8). Nu poţi iubi neînţelegând raţiunea dintre frumos şi urât, sau deosebirea dintre înţelept şi neînţelept, nu poţi urî numai pentru simplul fapt că un altul este mai plin de iubirea Lui Dumnezeu şi de harisma rugăciunii, a smereniei ori-de ce nu ?- a succesului, a comunicării, a discernerii, a cumpătării, a înţelegerii şi priceperii în dialogul comuniunii cu Dumnezeu.

A zis Domnul: „ ca toţi să fie una” (Ioan 17, 31); asta nu înseamnă că aşa vor fi toţi la fel, niciodată, putem fi doar ucenici şi nimeni nu ne poate despărţi de iubirea şi de dragostea Lui: „Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 8, 39). Deci aşa putem fi toţi „una” în Hristos, nu prin calităţi individuale sau valoare personală - ci prin iubire, virtutea cea mai plină de căldură, care vine din dragoste şi credinţă: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.” (Ioan 13, 34) „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13, 35) - numai şi numai în porunca iubirii ! Hristos Mântuitorul spune: „Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui.” (Luca 6, 45) Aşa se explică de ce răsturnarea valorilor din lumea de azi duce la haos şi dezastru şi dezechilibru social şi sufletesc,fiindcă am pierdut reperele.De altfel,Iisus Mântuitorul a afirmat destul de categoric: „Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor.” (Marcu 9, 35) „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca să slujească.” (Matei 20, 28). Din moment ce dorim cu adevărat dobândirea îndumnezeirii prin har pe calea mistico-ascetică, trebuie să alegem acestea două: dragostea şi smerenia,singurele care aduc împlinirea şi desăvârşirea: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl Vostru desăvârşit este.”(Matei 5, 48) „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele”. (Ioan 14, 15) Omul care petrece departe de Dumnezeu veacul acesta îşi face ancoră din „eul” său individual, şi începe să găsească explicaţii şi scuze la toate relele din jur; tot ceea ce i se întâmplă nu e din vina lui, a propriei nepriceperii şi incompetenţe, - de vină sunt lumea, trupul şi diavolul, ba chiar semenii, colegii, prietenii, colaboratorii, familia, apropiaţii - toţi au stat împotriva voinţei lui pozitive care nu s-a putut concretiza în nimic: „Credinţa fără fapte este moartă!” (Iacov 2, 20); iar omul se cunoaşte după fapte precum pomul se cunoaşte după roade.

Omul iubitor de Dumnezeu atribuie Creatorului toate darurile şi mulţumeşte Lui Dumnezeu; nu este mărunt la cuget şi nu caută în aproapele său pretext de justificare a insatisfacţiilor şi nerealizărilor personale. Când iubeşti cu adevărat şi ai dragoste nefăţarnică, Duhul Sfânt te scuteşte de osteneli inutile şi de jertfe sterile lipsite de roadă: „Milă voiesc, iar nu jerfă” (Matei 9, 13); „Jertfa lui Dumnezeu-duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi” (Ps. 50, 18).Cine îşi pune sufletul său pentru aproapele lui,-unuia ca acesta i se acoperă mulţime de păcate.

Părintele Calistrat
Mănăstirea Vlădiceni